واحد کنترل کیفیت

در این قسمت کلیه قطعات تولید شده با نمونه و نقشه مطابقت داده شده و مطابق استانداردهای تعریف شده در سیستم QC و کنترل کیفیت مورد بررسی و بازرسی قرار گرفته و به لحاظ ظاهری و متریالی نیز بررسی شده و پس از گذشتن از این فیلتر با دریافت برگ تایید کنترل کیفیت، برچسب اطمینان و هولوگرام به قسمت بسته بندی ارسال  و در بسته بندی مناسب ضد نور و رطوبت جهت تحویل آماده میگردد.

TOP