منوی سایت
شرکت باران صنعت سپاهان با استفاده از نیروهای متخصص در کنار افراد کار آزموده و مجرب و با در اختیار داشتن سیستم های مجهز کامپیوتری کلیه قطعات مورد نظر درخواست کنندگان را باتوجه به اطلاعات فنی، بررسی و طراحی آن قطعه را به نحو مطلوبی انجام می‌دهد.
این اطلاعات به صورت مکتوب در پرونده مربوط به قطعات و متقاضی نگهداری می‌شود تا در صورت لزوم جهت سفارشات بکار گرفته شود.