منوی سایت
پس از ساخت و آماده شدن قالب در هر مرحله تولید توسط آزمایشگاه نوع و مشخصات متریال مورد تولید اعلام گردیده و در سالن تولید کامپاند آماده شده را در داخل قالب تزریق و عملیات تولید انجام می‌گیرد.
دستگاه‌های موجود در سالن تولید شامل پرس های هیدرولیک- بنبوری- غلطک- تریشه و دیگر ماشین آلات موردنیاز می‌باشد.