منوی سایت
تحقیق و بررسی بر روی فرمولهای جدید و ساخت آنها در محدوده آزمایشگاهی توسط غلطک و بنبوری آزمایشگاهی از جمله کارهایی است که در این بخش انجام می‌شود.

تجهيزات و دستگاه‌هاي آزمايشگاه باران صنعت سپاهان
1. دستگاه شاخص جریان مذاب MFI
2.
دستگاه شاخص جریان مذاب MVR
3.
دستگاه ایزورد - چارپی
4. دستگاه وی کات
5. دستگاه تست سایش
6. دستگاه تست جوش پروفیل
7. دستگاه تست سفتی حلقوی لوله
8. دستگاه تست ضربه لوله اتوماتیک
9. دستگاه تست فشار و کشش و خمش
10. کپیلاری رئومتر
11. دستگاه ESCR
12.
تانسیومتر کشش سطحی
13. دستگاه DSC/TGA
14.
جذب اتمی
15. دستگاه FTIR
16.
آنالیزور لاستیک
17. دستگاه رزیلیانس (جهندگی)
18. دستگاه سختی سنج
19. دستگاه تست خستگی لاستیک
20. دستگاه تست سایش لاستیک
21. مواد شیمیایی مربوطه