منوی سایت
تحقیق و بررسی بر روی فرمولهای جدید و ساخت آنها در محدوده آزمایشگاهی توسط غلطک و بنبوری آزمایشگاهی از جمله کارهایی است که در این بخش انجام می‌شود.

تجهيزات و دستگاه‌هاي آزمايشگاه باران صنعت سپاهان

 1. دستگاه تست سایش
 .2 دستگاه تست فشار و کشش و خمش
 .3 کپیلاری رئومتر
  4. تانسیومتر کشش سطحی
 5. دستگاه DSC/TGA
 6. جذب اتمی
 7. دستگاه FTIR
 8. آنالیزور لاستیک
9. دستگاه رزیلیانس (جهندگی)
 .10 دستگاه سختی سنج
. 11 دستگاه تست خستگی لاستیک
.12 دستگاه تست سایش لاستیک
.13 مواد شیمیایی مربوطه