NBR

برای اولین بار در سال 1930 کوپلیمریزاسیون اکریلو نیتریل و بوتادین توسط E.tschunkur و E.konrad انجام شد .
p.Stoecklin متوجه شد که NBR ولکانیزه شده ویژگی های بهتری نسبت به کائوچوب های NR و SBR دارد و در این صورت زمانی که با بنزین ، روغن یا چربی ها در تماس است، متورم نمیشود. تولید انبوه این NBR در سال 1934 در آلمان و در سال 1939 در آمریکا و در بسیاری از کشور های دیگر تولید شد.

  • TAGS