منوی سایت
تولید دیافراگ های برند های فیشر و ماسونیلان .
تولید انوع دیافراگ های مسلح به PTFE و BOUNA-N