منوی سایت

تفلون کربن (PTFE Carbon)
نام علمی: پلی تترا فلوئورو کربن
نام اختصاری:PTFE +CRBN

تفلون برنز

نام علمی: پلی تترا فلوئورو اتیلن
نام تجاری: تفلون برنز
نام اختصاری: PTFE + BRZ