منوی سایت

گرافیت انعطاف پذیر GRAFOIL  اولین ماده ی انجماد مایع بود که منحصرا از پوسته گرافیتطبیعی خالص ساخته شده