شرکت باران صنعت سپاهانBssبامدیریت مهندس امیررضاشریعتی تاکنون توانسته است که به افتخارات زیادی نائل آید من جمله:

 

  • عضوهیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لاستیک صنعتی استان اصفهان

  • عضوانجمن کیفیت برترایرانIRQ

  • دریافت تندیس نوابغ مدیریت ایران درسال۱۳۹۳

  • دریافت دکترای افتخارازدانشگاه گلدن استیت انگلستان درسال۱۳۹۴

  • دریافت مدال طلایی ودکترای افتخارازدانشگاه هاواردآلمان

  • عضوانجمن تولیدکنندگان قطعات صنعت ریلی ایران

  • عضوانجمن سازندگان قطعات نفت گازپلایش وپتروشیمی ایران