زنجیر اصلی پلیمر Q یا سیلیکون رابر از هیدرو کربن ها تشکیل نشده ، بلکه از اتم های اکسیژن و سیلیسیوم (SI) تشکیل شده است . این ساختمان خواص بی نظیری را در Q خلق کرده است. مهمترین نوع آن دی متیل سیلوکسان (MQ) و دی متیل فنیل سیلوکسان (PMQ) میباشد، که هر دو شامل مقدار کمی از یک مونومر سوم با گروههای وینیلی هستند.
MQ در سال 1942 به وسیله شرکت های جنرال الکتریک و داوکورنیگ توسعه یافت ودر سال 1945 به صورت تجاری در آمد .