در این قسمت قطعــــات تولید شده مورد بررسی و بـــازرسی قرار گـــرفته و پس از طی مراحل کنترل به قسمت بسته بندی ارسـال می گردد و در آن قسمت در بسته بنــــدی مناسب و شکیل آماده تحویل می گردد