اطلاعیه مهم

کلیه پرسنل شرکت جهت پیشگیری ازابتلابه ویروس کروناازمورخ۲۰اسفندتااطلاع ثانوی بصورت دورکاری کارهای مربوطه رانجام میدهندوفقط مدیریت شرکت حضورفیزیکی دردفترکارخوددارندمراتب جهت اطلاع شمامشتریان بزرگواربه اطلاع رسیدامیدواریم هرچه زودتراین تهدیدملی برطرف گردیده وهیچ انسانی سلامتی خودراازدست ندهد