متریال NR-SBR: ترکیبی از مواد روغنی و طبیعی می باشد و دارای خواص ضربه گیری و ارتعاش گیر می باشد .