کاسه بوژی

تولید انواع کاسه بوژی انواع لکوموتیو (GE)